Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

1. Podmínky používání služeb
Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě
www.socialstarvip.cz, jehož provozovatelem je IČ: IČ: 07299851, Martin Kovář se
sídlem Vojanova 598/42, 400 07 Ústí nad Labem. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti
prodávajícího a kupujícího. Tím, že získáte přístup k našim produktům a službám a
používáte je, souhlasíte s tím, abyste dodrželi zde uvedené podmínky. Jedná se o
nejnovější verzi Obchodních podmínek služby socialstarvip a to ode dne 31.
října 2022.
1.1. (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský
zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na
základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a
jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím
internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je provozován na webové
adrese socialstarvip.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní
webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu
nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při
objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého
samostatného výkonu povolání.
1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní
smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními
obchodních podmínek.
1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní
smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze
uzavřít v českém jazyce.
1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto
ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti
předchozího znění obchodních podmínek.
2. Uzavření kupní smlouvy
2.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je
informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně
tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
2.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen
jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty
nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží zůstávají v platnosti po
dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením
není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně
sjednaných podmínek.
2.3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém
rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
● objednávaném zboží
● způsobu úhrady kupní ceny zboží
● základní údaje kupujícího
● před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno
zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s
ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při
zadávání dat do objednávky
2.4. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání
kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na
dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení,
náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od
základní sazby.
3. Vztah s Instagramem
3.1. Služby prostřednictvím webu socialstarvip nejsou v žádném případě
přidruženy ani sponzorovány Instagramem, Facebookem ani partnery třetích stran
společnosti Instagram. Služby na socialstarvip nemají za žádných okolností za
cíl jakkoliv poškozovat značku a dobré jméno společnosti Instagram. Služby na
socialstarvip fungují zcela samostatně, tzn. odděleně od společnosti Instagram.
socialstarvip se nepokouší zneužít reputace společnosti Instagram. Podobnost
ochranných známek Instagramu a socialstarvip nemají žádnou spojitost. Tyto
názvy domén a ochranných známek patří zcela odlišným společnostem. Dodatečné
poznámky: Vaší výhradní odpovědností je dodržovat pravidla společnosti
socialstarvip a veškerých právních předpisů. Služby na webu socialstarvip
používáte na vlastní riziko. Nejsme na vině pokud bude Váš účet z jakéhokoli
důvodu zabanován. Nepožadujeme Vaše přihlašovací údaje, tzn. Uživatelské jméno
a heslo. Měli byste však mít vždy na paměti, že existuje riziko ztráty Vašeho účtu
Instagram. Měli byste si uvědomit veškerá rizika a také převzít odpovědnost za
používání Vašeho Instagram účtu.
4. Změny služby a ceny
4.1. Vyhrazujeme si právo kdykoliv změnit, pozastavit nebo stáhnout celou službu
nebo jakýkoli její obsah bez předchozího upozornění a bez jakékoliv odpovědnosti.
4.2. socialstarvip ani majitel nenese odpovědnost vůči Vám ani žádné třetí
straně za jakékoli změny, změny ceny, pozastavení nebo ukončení služby.followers
5. Všeobecné podmínky
5.1. Vaše užívání služby je na vaše vlastní riziko. Služba je poskytována na základě
„tak jak je“ a „jak je k dispozici“.
5.2. Nemůžeme zaručit nepřetržité, nepřerušované nebo bezchybné fungování
služeb. Na začátek přičítání si vyhrazujeme 24 hodinový úsek. I přesto je ale v 99%
případů služba spuštěna ihned.
5.3. Zákaznická podpora pro www.socialstarvip.cz je zajištěna pouze v českém a
anglickém jazyce a to prostřednictvím našeho kontaktního formuláře na webu.
Odepíšeme vám vždy na váš email. Neposkytujeme telefonní podporu.
5.4. Nesmíte upravovat, přizpůsobovat nebo hackovat službu nebo upravovat jinou
webovou stránku tak, aby falešně naznačovala, že je spojena se službami
socialstarvipz nebo jinou námi poskytovanou službou.
5.5. Slovní, fyzické, písemné nebo jiné vyhrůžky jakéhokoliv zákazníka na
zaměstnance, člena nebo vedoucího pracovníka společnosti socialstarvip bude
mít za následek okamžité ukončení propagace bez nároku na vrácení předem
uskutečněné platby.
5.6. Berete na vědomí, že socialstarvip využívá dodavatele a hostující partnery
třetích stran, kteří poskytují potřebný hardware, software, sítě, úložiště a související
technologie potřebné pro provoz služby.
5.7. socialstarvip nezaručuje, že (I) služba splní Vaše specifické požadavky, (II)
služba nebude přerušena, včasná, bezpečná nebo bezchybná, (III) výsledky, které
lze získat z použití služby budou přesné nebo spolehlivé, (IV) kvalita jakýchkoliv
produktů, služeb, informací nebo jiného materiálu zakoupeného nebo získaného
prostřednictvím služby bude splňovat Vaše očekávání a (V) chyby ve službě budou
opraveny
5.8. Máme za to, že akceptováním těchto podmínek výslovně rozumíte a souhlasíte
s tím, že poskytovatel služeb na socialstarvip neodpovídá za žádné přímé,
nepřímé, náhodné, zvláštní nebo následné škody, včetně, ale bez omezení, škody
za ztrátu zisku, dobrého jména, použití, data nebo jiné nehmotné ztráty.
socialstarvipneposkytuje žádné záruky jakéhokoli druhu za poskytované služby
objednavateli. Jediná vyjímka je záruka na daný počet sledujících.
5.9. Otázky k těmto Obchodním podmínkám nebo v jiných záležitostech mohou být
zaslány prostřednictvím kontaktního formuláře na našem webu a to pouze v českém
či anglickém jazyce.
5.10. Je Vaší výhradní odpovědností si ověřit, zda se tyto Podmínky užití služeb
změnily.
5.11. Služba socialstarvip NEGARANTUJE ani NESLIBUJE zvýšení aktivity
Instagramu, objednávek a podobných věcí. Předmětem služby socialstarvip je
pouze nárůst sledujících, lajků nebo views. Dodávaní sledujících nejsou nikdy
aktivní. Jde pouze o číslo.
6. Cena služby a platební podmínky
6.1. Cenu produktů a případné náklady spojené s dodáním produktů dle kupní
smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
● Pomocí platební karty přes platební bránu Stripe
● Pomocí Apple Pay přes platební bránu Stripe
● Pomocí Google Pay přes platební bránu Stripe
6.2. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze
vzájemně kombinovat.
6.3. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými
právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní
smlouvy kupujícímu fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty.
Fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v
elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího
7. Odstoupení od kupní smlouvy
7.1. V případě odstoupení od kupní smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky
přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím,
a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal.
7.2. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1
občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také
oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby dodání zboží
kupujícímu. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez
zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
7.3. Kupujícímu zaniká nárok na jakékoliv vrácení peněz nebo náhrady v případě, že
získal více sledujících, lajků nebo views než bylo dohodnuto ve specifikaci nabízené
služby.
8. Osobní údaje
8.1. Poskytovatel se zavazuje, že všechny získané osobní údaje objednavatele
budou použity pouze k naplnění objednávky. Údaj “Instagram přezdívka” bude použit
u našeho dodavatele služeb. Další specifikace ochrany soukromí najdete zde.

Ochrana osobních údajů

GDPR Cookies Zásady používání cookies Cookies, což jsou malá množství dat, která naše servery posílají vašemu počítači a která umožňují lepší využití našich serverů a přizpůsobení jejich obsahu vašim potřebám. Cookies používá téměř každá internetová stránka na světě. Cookies zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky, a proto jsou pro vás užitečné. Pokud pro návštěvu našich internetových stránek použijete stejný počítač a stejný internetový prohlížeč, cookies pomáhají vašemu počítači zapamatovat si navštívené stránky a vaše nastavení stránek. Prostřednictvím našich webových stránek mohou být ve vašem počítači ukládány také cookies provozovatelů reklamních systémů, které jsou na našich stránkách provozovány. V rámci remarketingu využívá naše společnost také systémy Google. Data z remarketingu používáme výhradně k segmentaci návštěvníků za účelem doručení relevantnějšího reklamního sdělení. Segmenty jsou vytvořeny na základě několika obecných vzorců chování návštěvníků. Standardní webové prohlížeče (Safari, Internet Explorer, Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu vašeho prohlížeče. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich serverů. Cookies nevyužíváme k jiným než čistě technickým účelům, nespojujeme údaje získané díky nim s jakýmikoliv jinými údaji a pracujeme s cookies tak, že neumožňují identifikovat konkrétní osoby. Existují dočasné cookies a trvalé cookies. Dočasné jsou uloženy ve vašem počítači jen do ukončení prohlížeče. Dočasné cookies umožňují uchovávání informací při přecházení z jedné webové stránky na druhou a odstraňují potřebu opakovaného zadávání některých údajů. Trvalé cookies pomáhají identifikovat váš počítač, jestliže znovu navštívíte náš web, ale neumožňují jakkoliv identifikovat vás osobně. Trvalé cookies umožňují přizpůsobovat naše stránky vašim zájmům, ale nemůžeme jakkoliv identifikovat vás osobně a příslušná data ukládáme zcela anonymizovaně a nespojujeme je s jakýmikoliv jinými daty..